Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting

Aanmelden

Wie zich als natuurlijk persoon bezighoudt met het exploiteren van vastgoed, krijgt te maken met winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of inkomen uit sparen en beleggen. Welk boxregime uiteindelijk van toepassing is, hangt af van de kwalificatie van de vastgoedexploitatie.

Wanneer een belastingplichtige zich bezighoudt met de exploitatie van vastgoed, kan sprake zijn van belastbare winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Zo niet, dan kwalificeert de activiteit als een belegging. Vastgoedexploitatie is in principe iedere werkzaamheid waarbij het rendabel maken van het vastgoed zelf centraal staat. Het gaat dan veelal om verhuur, handel en projectontwikkeling. Bij het ter beschikkingstellen van een pand aan de onderneming/bv of ingeval van de eigen woning is geen sprake van vastgoedexploitatie.

Box 1

Projectontwikkeling en de handel in vastgoed kwalificeert meestal als winst uit onderneming. Resultaten behaald met vastgoed kwalificeren als resultaat uit overige werkzaamheden als geen sprake is van een ondernemingsactiviteit, maar de werkzaamheden wél uitgaan boven normaal vermogensbeheer. Te denken valt aan het uitponden, aanwenden van bijzondere kennis of andere activiteiten zoals het verrichten van ingrijpende renovatiewerkzaamheden met het oog op de verkoop of verhuur van het vastgoed. Bij winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden worden de werkelijk behaalde resultaten belast in box 1. In dat geval is het ook mogelijk om onderhoudskosten voor en afschrijvingen op het vastgoed ten laste van de winst te brengen.

Box 3

Indien de vastgoedexploitatie niet uitgaat boven hetgeen gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer, zal sprake zijn van een belegging. In de regel wordt verhuur van vastgoed als een beleggingsactiviteit gezien. Dan geldt het regime van box 3 en wordt het vastgoed belast op basis van een fictief rendement.

Bron: www.navigator.nl